อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ไฟฟ้าสถิต 2017-09-18T14:14:03+00:00

ไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิต

ดาวน์โหลดชีตติวไฟฟ้าสถิต

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”]

ไฟฟ้าสถิต
• ประจุไฟฟ้า
• ชนิดของประจุ
• หน่วย
• ลักษณะของแรงระหว่างประจุ
• ประจุและมวลของอนุภาคมูลฐาน
• การกระจายของประจุ
• การทำให้วัตถุใด ๆ กลายเป็นวัตถุที่มีประจุ
• การขัดสี
• การสัมผัสหรือถ่ายเท
• การเหนี่ยวนำ
• อิเล็กโตรสโคปแบบลูกพิท
• อิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะ
• แรงระหว่างประจุ
• ขนาดของแรงระหว่างประจุ
• ทิศทางของแรงระหว่างประจุ
• การหาขนาดของแรงไฟฟ้าระหว่างประจุคู่เดิมที่ระยะห่างต่าง ๆ กัน
• สนามไฟฟ้า
• ขนาดของสนามไฟฟ้า
• การหาทิศทางของสนามไฟฟ้า
• แรงที่กระทำกับประจุที่วางในสนามไฟฟ้า
• การหาสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ เนื่องจากประจุต้นกำเนิดตัวเดิม
• การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้า
• จุดสะเทิน
• ศักย์ไฟฟ้า
• การหาศักย์ไฟฟ้า
• การหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะต่าง ๆ เนื่องจากประจุต้นกำเนิดตัวเดิม
• สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม
• พลังงานศักย์ไฟฟ้า
• ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับสนามไฟฟ้า
• งานในการเคลื่อนที่ประจุ
• การคำนวณการเร่งหรือหน่วงประจุ
• ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ
•นิยามของความจุไฟฟ้า
• การหาค่าความจุไฟฟ้า
• ความจุไฟฟ้าในตัวนำทรงกลม
• ความจุไฟฟ้าในแผ่นตัวนำคู่ขนาน
• การต่อตัวเก็บประจุ
• การหาพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ
• การคำนวณเกี่ยวกับการนำตัวนำทรงกลมที่มีประจุมาแตะกัน
• หลักการถ่ายเทประจุ

[divider type=”filled” color=”red” ]Cincopa WordPress plugin

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter