อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ไฟฟ้ากระแสตรง 2017-09-18T14:13:53+00:00

ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรง
•กระแสไฟฟ้า
•การเกิดกระแสไฟฟ้า
•การคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า
•กราฟของกระแสไฟฟ้า
•แหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
•ประเภทของตัวนำ
•สูตรการหาความต้านทาน
•การเปลี่ยนสภาพลวดตัวนำ
•การอ่านค่าความต้านทานจากแถบสี
•สภาพนำไฟฟ้าและความนำไฟฟ้า
•กฎของโอห์ม
•การหาความต้านทานรวม
•การแบ่งกระแสและแรงดัน
•สูตรการแบ่งกระแส
•สูตรการแบ่งแรงดัน
•การต่อตัวต้านทานแบบไม่มีกระแสไหลผ่าน
•การต่อตัวต้านทานไม่ครบวงจร (Open Circuit)
•การต่อความต้านทานลัดวงจร (Short Circuit)
•การต่อความต้านทานแบบบริดจ์
การแปลงความต้านทานแบบ Delta เป็น Wye และ Wye เป็น Delta
•การต่อความต้านทานแบบสมมาตร
•วงจรไฟฟ้าและการวิเคราะห์
•ความต่างศักย์ภายนอก, ภายใน และที่ขั้วเซลล์ไฟฟ้า
•การต่อเซลล์ไฟฟ้า
•ไดโอด
•การหาความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุดที่มีเซลล์ไฟฟ้ามาคั่น
•กฎของเคอร์ซอฟ
•มิเตอร์ไฟฟ้า
•แกลวานอมิเตอร์ (Galvanometer)
•แอมมิเตอร์ (Ammeter)
•โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
•โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)
•มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
•พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
•สูตรทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานและกำลังไฟฟ้า
•ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
•เลข WATT เลข VOLT
•วัตต์มิเตอร์และการคิดค่าไฟ
•การหากำลังที่แท้จริงเมื่อนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อกัน
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”][divider type=”filled” color=”red”]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย


Cincopa WordPress plugin

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter