อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2017-09-26T20:21:16+00:00

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฟิสิกส์นิวเคลียร์
•นิวเคลียสและสัญลักษณ์นิวเคลียร์
•การจำแนกธาตุ
•ชื่ออนุภาค สัญลักษณ์ ประจุ และมวลที่ควรทราบ
•สมการนิวเคลียร์
•ธาตุกัมมันตรังสี
•สมบัติพื้นฐานของรังสีแอลฟา, บีตา และแกมมา
•การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
•กัมมันตภาพ
•ความหมายของครึ่งชีวิต
•สมบัติของครึ่งชีวิต
•กราฟแสดงจำนวนนิวเคลียสที่เหลือที่เวลาต่าง ๆ
•ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ของการสลายตัว กับครึ่งชีวิต 
•การหาจำนวนนิวเคลียส, มวล และกัมมันตภาพที่เวลาต่าง ๆ
•การทดลองอุปมาอุปมัยครึ่งชีวิต
•สมดุลต่อการสลายตัว
•การหารัศมีนิวเคลียส
•สมการของไอสไตน์
•พลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส
•พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์
•ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิซชัน
•ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”][divider type=”filled” color=”red” ]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

[/fusion_title]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter