อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
คลื่นแสง 2017-09-18T14:09:37+00:00

คลื่นแสง

คลื่นแสง

คลื่นแสง

คลื่นแสง
•การเกิดเงา
•การสะท้อนของแสง
•กฎการสะท้อน
•ภาพที่เกิดจากกระจก
•กระจกเงาราบ
•การบิดกระจกเบนจากแนวเดิม
•กระจกสั้นสุดที่มองเห็นเต็มตัว
•จำนวนภาพจากกระจก 2 บานทำมุมกัน
•ภาพจากการเลื่อนวัตถุหรือเลื่อนกระจก
•กระจกโค้งทรงกลม
•การเกิดภาพจากกระจกโค้ง
•สรุปภาพจากกระจกทั้ง 3 แบบ
•การหักเหของแสง
•ดรรชนีหักเหของตัวกลาง
•กฎของเลนส์
•มุมวิกฤต
•แสงผ่านตัวกลางหลายชั้น
•ลึกจริง-ลึกปรากฏ
•เลนส์
•การเกิดภาพจากเลนส์
•สรุปภาพจากเลนส์ทั้ง 2 แบบ
•ตาและการมองเห็น
•ทัศนอุปกรณ์
•การกระจายแสง
•รุ้งกินน้ำ
•แสงสีและสารสี
•การมองเห็นสี
•แผ่นกรองแสง
•ความสว่าง
•การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของคลื่นแสง
•การแทรกสอดผ่านช่องคู่
•การแทรกสอดผ่านเกรตติง
•การเลี้ยวเบนผ่านช่องเดี่ยว
•โพลาไรเซชันของแสง
•การดูดกลืนของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์
•การกระเจิงของแสง
•การเกิดการหักเห 2 แนว
•แสงเกิดการสะท้อนด้วยมุมบรูวสเตอร์
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”]

[divider type=”filled” color=”red” ]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter